Cài đặt phần mềm diệt Virus, Malware, Shell trên VPS Linux với Malware Detect và ClamAV | Web Thanh Hà

Cài đặt phần mềm diệt Virus, Malware, Shell trên VPS Linux với Malware Detect và ClamAV

Linux Malware Detect (MalDet hoặc LMD) cùng với ClamAV (Antivirus Engine) là bộ đôi công cụ rất hữu hiệu để quét các loại malware (virus, spyware và adware) khỏi VPS/Server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên CentOS 7/6. Cài đặt Linux Malware Detect Cài đặt Linux Malware […]

Linux Malware Detect (MalDet hoặc LMD) cùng với ClamAV (Antivirus Engine) là bộ đôi công cụ rất hữu hiệu để quét các loại malware (virus, spyware và adware) khỏi VPS/Server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên CentOS 7/6.

Cài đặt phần mềm diệt Virus, Malware, Shell trên VPS Linux với Malware Detect và ClamAV

Cài đặt Linux Malware Detect

Cài đặt Linux Malware Detect trên CentOS 7/6
Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Linux Malware Detect từ website chính thức. Phiên bản mới nhất hiện nay là maldetect-1.6.3

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*
./install.sh

Sau khi cài đặt xong, LMD sẽ tạo một cronjob chạy hàng ngày.

Cấu hình Linux Malware Detect
Toàn bộ cấu hình của LMD được lưu trong file /usr/local/maldetect/conf.maldet. Chúng ta sẽ cần điều chỉnh một vài tham số như sau:

email_alert=1
email_addr=gacanepa@localhost
email_subj="Malware alerts for $HOSTNAME - $(date +%Y-%m-%d)"
quar_hits=1
quar_clean=1
clam_av=1
  1. email_alert=1 nếu bạn muốn nhận thông báo qua email
  2.  email_subj=”Malware alerts for $HOSTNAME – $(date +%Y-%m-%d)” và email_addr=your@email.com
  3. quar_hits=1 sẽ chuyển malware sang khu vực cách ly và thông báo.
  4. quar_clean=1 xóa malware nếu phát hiện.
  5. clamav_scan=1 sử dụng thư viện ClamAV nếu có để quét malware.
    Cài đặt ClamAV trên CentOS 7/6
    Cài đặt ClamAV sẽ giúp cho Linux Malware Detect scan nhanh và hiệu quả hơn.

Đầu tiên cần tạo cài đặt repo Epel

yum install epel-release

Sau đó tiến hành cài đặt:

yum update && yum install clamav

Sử dụng Linux Malware Detect
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đã có thể sử dụng LMD để quét malware được rồi. Để quét một thư mục, sử dụng lệnh sau:

maldet --scan-all /home/domain.com/public_html

Nếu bạn muốn chỉ quét một số loại file nhất định (ví dụ PHP) thì có thể sử dụng lệnh sau:

maldet --scan-all /home/domain.com/public_html/*.php

Để xem report bạn sử dụng lệnh maldet –report 14715-1421.3219 với SCANID tương ứng.

Update LMD bằng lệnh:

maldet -u

Để xóa toàn bộ file đã bị cách ly sử dụng lệnh

 rm -rf /usr/local/maldetect/quarantine/*

Chúc bạn thành công.


Thẻ:, ,


0932 252 858